Tag: các nhà đầu tư gián tiếp

Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn

Xét về bản chất hiệu quả sử dụng vốn, trong các quan điểm trước đây, về lý luận cũng như thực tiễn đều coi giá trị thặng dư là do kết quả của lao động sống sáng tạo …