HƯỚNG DẪN SẮP XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO

5/5 - (3 votes)

Theo hướng dẫn tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ, luận văn thạc sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội, tài liệu tham khảo là sách, luận văn, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin theo đúng quy định sau:

HƯỚNG DẪN XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO
HƯỚNG DẪN XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1.    Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả luận án theo thông lệ của từng nước:

        Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.
        Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.
        Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v….

 1.    Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:
 •                    Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)
 •                    (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 •                    tên sách, luận án hoặc báo cáo, (in nghiên, dấu phẩy cuối tên)
 •                    nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)
 •                    nơi xuất bản, (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo).

(xem ví dụ trang sau tài liệu số 2, 3 ,4, 23, 30, 31, 32, 33.
Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… ghi đầy đủ các thông tin sau:

 •                      tên các tác giả (không có dấu ngăn cách)
 •                      (năm công bố),  (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 •                      “tên bài báo”,  (đặt trong ngoặc kép, không in nghiên, dấu phẩy cuối tên)
 •                      tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiên, dấu phẩy cuối tên)
 •                      tập (không có dấu ngăn cách)
 •                      (sổ), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 •                      các số trang, (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)

(xem ví dụ trang sau tài liệu số 1, 28, 29).
Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sau cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.
Dưới đây là ví dụ về cách trình bày trang tài liệu tham khảo:
TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1.        Anderson, J.E. (1985), The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case, American Economic Review, 75(1), pp. 178-90.
 2.        Borkakati R.P., Virmani S.S. (1997), Genetics of thermosensitive genic male sterility in Rice, Euphytica 88, pp. 1-7.
 3.        Boulding, K.E. (1955), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.
 4.        (1), tr. 10-16.

…………………………….

 1.   Institute of Economics (1988), Analysis of Expenditure Pattern of Urban Households in Vietnam, Department of Economics, Economic Research Report, Hanoi.

………………………………………
 

One Comment on “HƯỚNG DẪN SẮP XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO

Leave a Reply

Your email address will not be published.