Category: Tin tức

Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn

Xét về bản chất hiệu quả sử dụng vốn, trong các quan điểm trước đây, về lý luận cũng như thực tiễn đều coi giá trị thặng dư là do kết quả của lao động sống sáng tạo …

HƯỚNG DẪN SẮP XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO

Theo hướng dẫn tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ, luận văn thạc sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội, tài liệu tham khảo là sách, luận văn, luận …