Bản chất, đặc điểm và các hình thức của FDI

2/5 - (3 votes)

Bản chất của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là sự di chuyển một khối lượng nguồn vốn kinh doanh dài hạn giữa các quốc gia nhằm thu lợi nhuận cao hơn. Đó chính là hình thức xuất khẩu tư bản để thu lợi nhuận cao. Do đi kèm với đầu tư vốn là đầu tư công nghệ và tri thức kinh doanh nên hình thức này thúc đẩu mạnh mẽ quá trình CNH-HĐH ở nước nhận đầu tư.
FDI chỉ ra rằng chủ đầu tư phải có một mức độ ảnh hưởng đáng kế đối với việc quản lý doanh nghiệp cư trú ở một nền kinh tế khác. Tiếng nói hiệu quả trong quản lý phải đi kèm với một mức sở hữu cổ phần nhất định thì mới được coi là FDI.

Bản chất, đặc điểm và các hình thức của FDI
Bản chất, đặc điểm và các hình thức của FDI

Mục đích cuối cùng của FDI là lợi nhuận, khả năng sinh lời cao hơn khi sử dụng đồng vốn ở các nước bản địa và bản chất của FDI là mục đích kinh tế được đặt lên hàng đầu.
Các đặc điểm cơ bản của FDI bao gồm:
      Mục đích ưu tiên hàng đầu của FDI là tìm kiếm lợi nhuận bởi chủ thể của họat động này là tư nhân.
      Thu nhập mà chủ đầu tư thu được phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mà họ bỏ vốn đầu tư, nó mang tính chất thu nhập kinh doanh chứ không phải lợi tức.
      FDI là hình thức mang tính khả thi và hiệu quả kinh tế cao, không có những ràng buộc về chính trị, không để lại gánh nặng nợ nần cho nền kinh tế nước nhận đầu tư.
      FDI gắn liền với chuyển giao công nghệ cho các nước tiếp nhận đầu tư. Thông qua hoạt động FDI, nước chủ nhà có thể tiếp nhận được công nghệ, kĩ thuật tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm quản lý.

Các hình thức FDI

Trên thế giới, FDI được chia thành hai hình thức chủ yếu như sau:
–    Đầu tư mới (GI): là hoạt động đầu tư trực tiếp vào các cơ sở sản xuất kinh doanh hoàn toàn mới ở nước ngoài, hoặc mở rộng một cơ sở sản xuất kinh doanh đã tồn tại.
–    Mua lại và sáp nhập qua biên giới (M&A): Mua lại và sáp nhập qua biên giới là một hình thức FDI liên quan đến việc mua lại hoặc hợp nhất với một doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động.
Tại Việt Nam, theo điều 21 Luật đầu tư 2005 thì các hình thức đầu tư trực tiếp bao gồm:
   Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài.
   Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
   Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT.
   Đầu tư phát triển kinh doanh.
   Mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư.
   Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp.
   Các hình thức đầu tư trực tiếp khác.
Xem thêm: 

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI)

Leave a Reply

Your email address will not be published.